Üürikorterid kesklinnas, Kiisa tn 8, Tallinn

 

Kodukord

1. Üldreeglid:

1.1 Pidada meeles, et maja kus me elame, on meie ühine kodu.
1.2 Elada sellist, et ei häiriks naabreid.
1.3 Üürnikul tuleb arvestada, et iga inimese käitumisest, puhtuse ja korra pidamisest elamus sõltub paljude heaolu, oluline on alati jälgida üldist head tava, viisakus - ja käitumisreegleid.
1.4 Üürnikul on keelatud kasutada elamispinda muudel otstarvetel (allüürnike võtmine, äriline ettevõtlus, tootmine, seltside- organisatsioonide koosolekud jne). Üürnik vastutab oma külaliste käitumise eest ning nende poolt tekitatud kahju ja segaduste eest korvates külaliste tekitatud kulud ja kahjud.
1.5 Üürnikul on keelatud anda oma toas olevat korterile kuuluvat vara kasutada kellelegi teisele, samuti tõsta seda koridori. Kui üürnik soovib kasutada oma mööblit, peab ta sellest teatama üürileandja esindajale. Üürnikul on keelatud võtta oma ainukasutusse elamu ühisruumides olevat mööblit, vara jm. Inventari.
1.6 Üldkasutatavates ruumides on olemas kehtestatud nõuetele vastavad evakuatsiooniplaanid. Majja kolides tuleb kõigil elanikel nendega iseseisvalt tutvuda.
1.7 Üürnik on kohustatud järgima tule- ja elektriohutuse eeskirju ning ohu korral reageerima järgnevalt: kui märkad elamus tulekahju, siis esmalt hinda olukorda. Kui on võimalik tuld piirata ja seda kustutada ennast ja teisi ohtu seadmata, tee seda kohe. Kui tulekahju pole võimalik piirata ja seda kustutada ennast ja teisi ohtu seadmata, siis vajuta viivitamatult koridoris asuvale tulekahju käsiteadustile ja teata tulekahjust päästeametile numbril 112. Veendu, et naabrid pääsesid oma toast välja ja suundu ohutut evakuatsiooniteed mööda väljapääsu poole. Külma ilma korral võta kaasa soojad riided. Teata päästetöötajate juhile, kui naabertoast ei pääsenud inimesed välja.
1.8 Kodu turvalisuse tagamiseks tuleb regulaarselt kontrollida elektriseadmete korrashoidu. Katkise või mittetöökorras oleva elektriseadme kasutamine pole lubatud, juhul kui selliseid seadmeid näed, siis tuleb koheselt teavitada asjaajamiskorralduse spetsialisti. Samuti toimi kui näed rikutud, katkist või lõhutud muid seadmeid, torustikke jms. Iseseisev elektritööde tegemine ei ole lubatud. Usume, et lambipirni vahetamisega saad ise hakkama, aga kui on vaja teha keerulisemaid elektritöid, näiteks vahetada pistikuid või lüliteid, võta palun ühendust Ümera 3B kodu meeskonnaga.
1.9 Kui on tekkinud kahtlus, et mõnes korteris tegeletakse kuritegelike toimingutega, teata sellest politseile;
1.10 vastavalt Tallinna linna avaliku korra eeskirjale kehtib öörahu pühapäevast nelja- päevani kell 22.00–06.00 ning reedeti ja laupäeviti kell 00.00–07.00. Erandiks on ööd,mis eelnevad 1. jaanuarile, 25. veebruarile ja 24. juunile, sel ajal öörahu nõue ei kehti. Rahu rikkumisest tuleb teavitada politseid.
1.11 Elamu konstruktsioonide või tehnoseadmete ning süsteemide rikkumised, mis on tekkinud eluruumi valdaja süül, parandatakse süüdlase kulul. Kui süüdlasi pole võimalik tuvastada, jagatakse kulud korteriomanike vahel proportsionaalselt korterite üldpinnale. Rikkumised fikseerib aktiga haldaja.
1.12 Käesolevas kodukorras märkimata jäänud küsimuste puhul lähtutakse Eesti vabariigi seadusest, kehtivatest õigusaktidest ja üldiselt omaksvõetud eetikanormidest.
Kodu turvalisuse tagamiseks tuleb regulaarselt kontrollida elektriseadmete korrashoidu.
Katkise või mittetöökorras oleva elektriseadme kasutamine pole lubatud, juhul kui selliseid seadmeid näed, siis tuleb koheselt teavitada asjaajamiskorralduse spetsialisti. Samuti toimi kui näed rikutud, katkist või lõhutud muid seadmeid, torustikke jms.
Iseseisev elektritööde tegemine ei ole lubatud. Usume, et lambipirni vahetamisega saad ise hakkama, aga kui on vaja teha keerulisemaid elektritöid, näiteks vahetada pistikuid või lüliteid, võta palun ühendust Ümera 3B kodu meeskonnaga.
Kui on tekkinud kahtlus, et mõnes korteris tegeletakse kuritegelike toimingutega, teata sellest politseile;
1.13 Lühiajaline parkimine (tunnipõhise arvestusega) ja külaliste parkimine toimub maja ees selleks ette nähtud kohtadel. Pikaajalise parkimise (ööseks ja nädalavahetustel) sooviga tuleb pöörduda Üürileandja poole täpsemate juhiste saamiseks;
1.14 Sõiduki peatamine kõnniteel on lubatud ainult peale- ja mahalaadimiseks


2. Üürnikud on kohustused:
2.1 kasutma eluruume sihipäraselt ja hoida neid koras;
2.2 kasutama vet ja üldelekter kokkuhoidlik;
2.3 soojusenergia kokkuhoiu mõttes tihendama oma korteri aknad ja uksed;
2.4 täitma sanitaarnõudeid;
2.5 üürnikul on kohustus hoida tema käsutusse antud vara, vältida selle rikkumist ja hävimist tema enda või kellegi kolmanda süü läbi. Oma korter koristab üürnik ise;
2.6 Eluruumi regulaarne koristamine ja korrashoid on Üürniku kohustus, mis aitab tagada Eluruumi sisustuse säilimise. Koristamist tuleb teostada regulaarselt ja kvaliteetsete koristusvahenditega. Köögitehnikat ja pesumasinat tuleb hooldada vastavalt kasutusjuhenditele.
2.7 prügi viiakse asuvatesse prügikonteineritesse;
2.8 elamu vara (sh toa mööbel, toa võti) või ruumide tahtlikul või juhuslikul kahjustamisel kohustub üürnik kahju hüvitama vastavalt seadusele. Üürile andjal on õigus tagatisrahast kinni pidada üürniku võlgnevused ja üürile andja varale tekitatud kahju;
2.9 Informeerima haldajat pikemaks ajaks kodust lahkumisest;
2.10 Üürnikul on Üürileandja kirjalikul nõusolekul õigus pidada eluruumis väikest mittemetsikku lemmiklooma (kuni 15 kg). Koduloomade pidamisel tagama kaaselanike ohutuse ning täitma sanitaar- ja hügieenreeglid ning vältima elamu ja territooriumi reostamist. Elamu ja territooriumi reostamise puhul on looma omanik või hooldaja kohustatud selle kohe ära puhastama; Kui Üürnik ei teata Üürileandjale lemmiklooma pidamisest, on Üürileandjal õigus esitada Üürnikule trahv summas 500 (viissada) eurot;
2.11 varguste ennetamiseks veendu, sulgema ja korralikult lukustama välis- ja koduuksi;
2.12 tagama sissepääsu korterisse haldaja poolt hooldavate torustike ja seadmete kontrollimiseks ning remontimiseks;
2.13 hoida rõdud puhtad ja koristama neid lumest;
2.14 võtme kaotamisel tuleb viivitamatult võtta ühendust Ümera 3B kodu meeskonnaga. kulud lukude vahetamise eest või duplikaadi valmistamise eest kannab Üürnik. 2.15
2.16 Üürnikul on kohustus kaaslased üürilepingus registreerida. Üürilepingus registreerimata elanikud ei ole lubatud. Eluruumi ei ole lubatud kasutada lühiajalise majutusteenuse pakkumiseks.    Iseseisvad muudatused (nt seintesse aukude puurimine, seinte värvimine jt) tuleb eelnevalt Ümera 3B meeskonnaga kirjalikult kooskõlastada. Vastava nõusoleku andmise käigus täpsustatakse, kas nimetatud muudatuste teostamisega tekib üürnikul kohustus tasuda selle muudatuse likvideerimise eest üüriperioodi lõpus.
Iseseisvad muudatused (nt seintesse aukude puurimine, seinte värvimine jt) tuleb eelnevalt Ümera 3B meeskonnaga kirjalikult kooskõlastada. Vastava nõusoleku andmise käigus täpsustatakse, kas nimetatud muudatuste teostamisega tekib üürnikul kohustus tasuda selle muudatuse likvideerimise eest üüriperioodi lõpus


3. Üürnikul on keelatud:
3.1 tekida kella 23-st kuni kella 07-ni müra, mis häirib naabreid – radio, teleri, seadmete kõva hääl, pillimäng, laulmine, remonttööd, mürarikaste kodumasinate kasutamine jne;
3.2 hoida korteris ja üldkasutatavates kohtades õhku saastavaid ning plahvatus- ja tuleohtlikke esemeid, aineid või vedelikke;
3.3 lasta kanalisatsiooni mürgiseid või kergesüttivais vedelikke ning jäätmeid või asju, mis võivad seda ummistada;
3.4 panna rõdule esemeid, mis ulatavad üle rõdupiirete;
3.5 puhastada või kloppida trepikojas, rõdult või aknast vaipu, põrandariideid, limu vms;
3.6 Korteri ümberehitustööd (näiteks vaheseinte lisamine või eemaldamine, värvimine jms), samuti suurendeda korteri tarbivat elektrienergiat üle lubatud piiri ei ole lubatud.
3.7 Eluruumi ei ole lubatud kasutada lühiajalise majutusteenuse pakkumiseks.
3.8 Lahtiste esemete hoiustamine koridorides, trepikojas on tuleohutuse tagamise tõttu keelatud. Sama nõue kehtib ka lapse- vankrite ja jalgrataste kohta.
3.9 Paigaldada kasutusele või maja välisküljele raadio- televisiooniseadmeid.
3.10 Paigaldada korteri veearvesteid ilma üüriandajaga kooskõlastatud projektita;
3.11 Kahjustada muru sõidukitega, parkida neid selleks mitte ettenähtud kohtades;

3.12 Majas (sh Eluruumis, rõdudel, koridorites, trepikojas) on suitsetamine
keelatud. Suitsetamine on lubatud ainult maja hoovis selleks ette nähtud kohas;

Trahv suitsetamise eest korteris või majas on 200 EUR!

Kodukorda rikkumise eest on trahv 300 EUR!